Gasol är ett svenskt namn på en gasblandning som till största delen består av propan och butan.

I Sverige används vanligen gasol som till minst 95 procent består av propan. Internationellt används beteckningen LPG, Liquefied Petroleum Gas.

 

Gasolen förvaras alltid i slutna behållare där en del av gasolen är i vätskeform och en del är i gasform. Ovanför vätskeytan i behållaren är gasolen i gasform.

Om gasolvätska stängs in i en behållare övergår en del av vätskan till gasform

och ett högre tryck bildas i behållaren.

Det är också möjligt att förvara gasol i vätskeform genom nedkylning.

Den metoden används enbart i tankbåtar och i en del bergrumslager.

 

För större gasolanvändare räcker det inte med flaskor utan gasolen förvaras i stället i en cistern nära användningsstället. Om användaren inte behöver så stora mängder gasol kan det räcka med den mängd som finns ovanför vätskeytan i cisternen. I de flesta fall behövs en förångare för att få gasolen att snabbare övergå till gasform. I förångaren leds gasolvätska in från cisternen och värms där och övergår till gasform.

 

Gasol är en osynlig och luktfri gasblandning. För att lättare kunna upptäcka läckor tillsätts ett luktämne. Gasol är tyngre än luft, vilket kan vara en nackdel från säkerhetssynpunkt. Statistik visar dock att gasol är ett säkert energislagmed få allvarliga olyckor.

 

Gasolmäts vanligen i kilo eller ton. Gasol väger ungefär hälften av vatten.

Trycket i en gasolbehållare varierar med omgivningstemperaturen.